Sɔm kàson swaa sɔɔ: Porose yè ba soka “PEJ” ya tɔmbu gɔsa ya bu gobi wɛ᷇ bawere fɔɔtɔ 200

Tɔn kurɔbu ka tɔn durɔ bè ba sɔm kobu tura ma ba kùn sɔmburu mɔ ba…

Kpεllεn Mεεriɔ: wunɔbu sɔɔ dara nɔba tiawa ba duusia wɔ᷇ɔ genin suru ita yè ya doona mì

Kpεllεn sawara ba mεnnɔ sina wɔ᷇ɔ 2018/03/22. Wɔ᷇ɔ gen mεnnɔ gbiikuwa ba sina mi. Sawara 12,…

Nim gari: Bature dɔkɔban sɔ᷇na bεsεn dɔkɔ ba rà tɛ᷇ε nim kpee re?

Sa wa tɛ᷇ε bεsεn dɔkɔ ba rà nim kpeewa gura yà n kpa kpuro. Gabu ba…

Daarin mɛɛri ya kità kpaanu wa

Atarata sɔnu bature suru itasen sɔ̃ɔ yɛndu (2018/03/20)yera Daarin tem kãa bɔnun mɛɛru GƆƆBI YORU Gasitɔ̃…

kɔrɔkun mɛɛrin sɔm kowobu ba wura bù baru yãnu sebe.

Atɛnɛ ka yarusuma baka kpuro, baru yãnu nia kɔrɔkun mɛɛrin sɔm kowobu ba kon da sebe.…

Des mobiliers réceptionnés pour le conseil communal de N’Dali

L’équipe communale de N’Dali a acquis des mobiliers pour la salle de réunion de la Mairie…

wɛ̃su nde tɔɔnu nɔra wunɔbu ka nɔɔbu (105 000), su tie su woo gbeawɔ

Wɔ̃ɔ gèn wɛ̃ɛ yaburun swaa sɔɔ, wɛ̃ɛsu nde tɔɔnu nɔra wunɔbu ka nɔɔbu (105.000) su tie…

Kpàraru: Kpokonun gum mɛ̀ ba sokumɔ “Shell”, mu gobi wɔruma

Sɔm yee tè ba sokumɔ “ASK-SA” ta ten kianun gobi suramɔ 2018/03/15n din ka da 2018/04/15. …

Daabaaru Tokereke: Sina Yasakpɔ wì u tem banan gari wunanamɔ u yam bera bera mì ba Kɔrɔku sɔmmɔ

Durɔ wi Siiru Koti, wì u sa᷇a Sina Yasakpɔ wi u tem banan gari wunanamɔ u…

Deeman gari: 2018/04/06n di n ka da yen 08 « Barɔbun toɔ᷇ru ta koo gisɔku gè dam ko, ka tem tukumgibu

Benεn tem, Yɛ᷇mεn tem, Niserian tem, Bɔrikini tem ka Mali temgibu, bera ba koo naa yinna…