HAAKI Benɛ temɔ : Kankarafun yirikisiban sɔm kowo kpokpo kandiɔ, ba wii kua yigbɛɛ ten wirugi.

Ba MORETI Remi Purɔsupɛɛ marawa kandiɔ wɔ̃ɔ 1966. Bibu yiruwa u mɔ. U win keu kuawa…

Nim buram Kɔrɔkuɔ: kɔntεε nde 7000n saka ya suba, bè ba kI᷇ bù nim buram gawa ben wɔɔ beraɔ

Hudu Bεrεgi ka Patiriki Lafia Fiko bera ba daabaaru yèn kaso kua Kɔntεε kpaanu wasi 7000…

I ko kpɛ᷇ i bεεn wɛ᷇su duuri sere kà suru winin sɔ᷇ɔ 20

Sulemanu Gbaaside, wiya u daabaaru yè yoruwa Wɛ᷇ε yeobu ba koo kpɛ᷇ ba n durimɔ sere…

Angεrε kpaa ya na yù ka tem gɔɔ tabu ko Benε temɔ

AICn yigbεru ta gbee wukobu angεrε kpaa bɔnu kuanmε. Yera ba soka “phospho calcique”. Angεrε kpaa…

Gbεmbεrεkεn balɔ᷇ tεso, Mohamed SACCA u doona Guinée Conakry gia

Tabe Bukɔ, wia u daabaaru yè yoruwa Gbεmbεrεkεn balɔ᷇ tεso Mohamed SACCA u doona Guinée Conakry…

Benεn balɔ᷇ tεsobu ka Ghana temgibu ba nεra 2 – 2

Atarata wɔ᷇ɔ 2019 suru 6sen sɔ᷇ɔ 25 yera Benεn balɔ᷇ tεsobun yigbεra dwee yàra dua. Be…

Fɛɛkabun yigbɛru ta Deeman radio yãnu wɛ̃

Yabenu, furɔsu, bɔɔnu ka kɔrɔrɔ nɛnitia, yera Fɛɛkabun Yigbɛru ta Deemaan radio wɛ̃ bù ka ben…

Barum mɛ̀ ba ka sun seyan tau yarabu: baatɔn keu sɔbiabu

Eugène SOUNON, wiya u daabaaru yè tusia. Tɔmbu yiru ya koo baatɔn keu sɔbia asibiti, bature…

Deeman dweebu: Mare sɛna kparakuɔ

Paul BAH TOKO wiya u daabaaru yè gɔsia Yasuma buu wɔ̃ɔn 2019 suru itasen sɔ̃ɔ ita…

Kɛrun keu bii saka nɛrobun keu diru yerusen keu bibu ba ben mɛtiriban wirugin gbankɔkɔ kɔra…