Nim buram Kɔrɔkuɔ: kɔntεε nde 7000n saka ya suba, bè ba kI᷇ bù nim buram gawa ben wɔɔ beraɔ

Hudu Bεrεgi ka Patiriki Lafia Fiko bera ba daabaaru yèn kaso kua

Kɔntεε kpaanu wasi 7000 ya wa᷇a Sonεbuɔ, mì ba nim buram gari wunanamɔ Kɔrɔkuɔ. Bè ba kI᷇ bù nim gawa ben wɔɔ bera n kun mε ben yεnuɔ, ba ǹ maa wasara mɔ̀. 

Sɔmbu te ta wiru goorama.

À n nim mε gawabun tireru yì Sonεbu mi, yen arsuma tia baa sɔɔ ba koo nun sɔ᷇ɔ nyewa yen gobi. Kaa gina gobi 2300 kɔsia. Bà n nun sɔmburun geerun tireru mɔrisia bà n kpa, kaa maa gobi 50000 kɔsia. Yen biru, ya ǹ maa arusuma tia turi bù ka nun nim mε naawa mì a kI᷇. Ǹ mεn na, n sa᷇a nde sɔ᷇ɔ wɔkurun baa sɔɔ a wunεn nim mɔwa mi

Mini kà suru yiru ǹ kun mε suru ita, sɔmaa yè ba mɔ bù kà nim buram mε daasia wɔɔ beri kpuro sɔɔ, ya koo kpeera. Bà n yè kpa, nim mεn kpa᷇aru ta koo kera nde mɛ̀n saka sa mεn binε mɔ Kɔrɔkuɔ.  Mì sa kà gerumɔ mini, Songon dee kiro, yirikisi kpaa nì ba gira mi, niya nu sɔmburu mɔ̀ mi. Yen sɔna bà kù ra maa nim bure kàm kam nde yellu. À n maa mεεra wɔɔ beri sɔɔ mì nim daa sari, kaa deema ba sɔmaa mɔ mi. Deeman Radiogibu ba yè seeda kua.

Yè n mam weenε sa n yɛ᷇, ba yirikisi kpaanu yi nì nu ka ɔdinatε sɔmburu mɔ. Yirikisi be ba ǹ bikie tɔnu n wa᷇a u n mεεrin daamɔ wuu sɔɔ mì toranu wa᷇a wa᷇a. Yirikisi bera ba koo kà tii gia mì toranu wA᷇a kpa bù gere mɛ̀ n weenε bù ka yè sɔmsina. Yè durɔ wi Char-Habilu Cissé u sun daaria yera mi, wi wì u sa᷇a nim buram sɔm yerun guro guro Baru Temɔ.

Char-Habil Cissé, u wA᷇a yìrikisi kpaa nin bɔkuɔ. 

 

Banikaani gia, sa yirikisi gira mi. Yera ya bè ba tie kpuro sɔmburu koosiamɔ. Sere ka Nanɔn daarɔ kpuro, saa banikaani min dì, ba koo kpɛ᷇ bù yirikisiba seesia bù yè go tontonen dì. Banikaani min dì, ba koo kpɛ᷇ bù gia mɛ̀ nim mu kpa᷇aru nε, mɛ̀ ba mɔrisiamɔ bεsεn yεnusɔ. Ya dera tɔmba kùn maa nɔni sɔ᷇ɔnamɔ bù ka ben sɔmburun tusiabun tirenu yore sɔ᷇ɔ ù n kpa.  

 

Geema, kpuna yè ba sua bù ka Kɔrɔkun nim buram sɔmε, yam nnεwa ba yen sɔmaa mɔ̀. Gbiika ya wa᷇awa Nanɔn daarɔ. Mia ba yirikisiba gira bè ba kon na nim take daaru min dì. Yìruse ya wa᷇awa Banikaani gia. Mia ba rà nim mε dεεrasie bù mɛ̀ tim doke. 

Ba sɔmburu mɔ̀ Baanikaaniɔ 

Yirikisi bè ba gira yam mi, ba ǹ saara mɔ Benε Tem mini. Yam itasewa Songon dee kilo gia. Mia ba ra nim mε wisi ban de ka mɔ᷇risiamɔ bεsεn yεnusɔ. Yam innεsewa Gaanɔɔ gia. Min tii ba mì kuawa nde Songoɔ. Nim mɛ̀ ba rà subu mi, mu tura nde 500 m3.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *