Daabaaru Tokereke: Sina Yasakpɔ wì u tem banan gari wunanamɔ u yam bera bera mì ba Kɔrɔku sɔmmɔ

Durɔ wi Siiru Koti, wì u sa᷇a Sina Yasakpɔ wi u tem banan gari wunanamɔ u Kɔrɔku na 2018/03/15. Ka win biruku sanɔbu ba yam bera bera mì ba Kɔrɔku sɔmmɔ. Swaa dεnda tè ba yeemɔ Kɔrɔku nukurɔ ka yen googooka, ya n ka sa᷇a swaa yera baka, yera Sina Yasakpɔ wi u bera. Win nuki dora kà mɛ̀ sɔma ya si᷇isinamɔ adama u sinuaban sɔm yee te kana, tè ba sokumɔ Sino-Idro tu kookari ko tu sɔmbu te ko nde mɛ̀ tire ta gerua.   Ù sere yam mi berabu da, u gina ka win sɔm kowobu wesiana, bè ba sɔ᷇ɔ Bɔrugun tem ka᷇aru sɔɔ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *