Deeman gari: Saka Yɛ᷇εku u Sinanden sunɔ, Yawa Kina yiruse tɔbirin da

Wɔ᷇ɔ 2018/02/16 yera durɔ wi Rafiu SURƆKU, win Gɔɔbi yinsira Saka Yɛ᷇εku u Sinanden sunɔ Yawa Kina yiruse tɔbirin da. Dum naasu tεna yera u ka sinande mi da. Yè u sunɔ tɔbura u kpa yera u da u sunɔ guro Yawasidin sikuru bera ma u dɔmaru kasun da yam kà yam. Saka yɛ᷇εku wi, wiya u Yawa Sidin sikuru bana buram tɔna. Ì yaaye, Yawa Sidi u sariru kuawa wɔ᷇ɔ 2016/11/18. Saka Yɛ᷇εku wi maa, Yari Kperon tɔ᷇ka giiwa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *