Gbεmbεrεkεn balɔ᷇ tεso, Mohamed SACCA u doona Guinée Conakry gia

Tabe Bukɔ, wia u daabaaru yè yoruwa

Gbεmbεrεkεn balɔ᷇ tεso Mohamed SACCA u doona Guinée Conakry gia. U alkawali bɔkua kà balɔ᷇ tεsobun yigbε tè ba soka Hɑfia FC, Guinén goni yiruse. Mohamed SACCA wi, wi kà goowa ba goniru yara bii dokebu sɔɔ. Win bii ba tura 14 wɔ᷇ɔ 2018 kà 2019n balɔ᷇n garasa sɔɔ. Atarata, wɔ᷇ɔ 2019 suru 7sen sɔ᷇ɔ 02, yera ba tireru nɔma doke ma ba wii tɔu yàra. 

Gbεmgbεrεkεgibun fotowa mini

Ba Mohamed SACCA marawa wɔ᷇ɔ 1999n suru 5sen sɔ᷇ɔ 05, Tamarɔ, Daarin tem ka᷇a bɔnu sɔɔ. Win gunum mu tura 1 m 75. Bii dokeo kà balɔ᷇ gɔsiobun sɔmbura u rà ko tεrɛ᷇ sɔɔ.  U wiru dora u sɔ᷇siru wa Bréziln balɔ᷇n keu dirɔ, tè ba soka BOTAFOGO wɔ᷇ɔ 2014 n dì n kà da woɔ᷇ɔ 2016. I yaayé mɛ̀ Gbεmgbεrεkεn balɔ᷇n yigbεru tè ba soka Beke FC, tera ta kua goni yruse Benεɔ.   

Balɔ᷇ soobù sɔɔ, u rà n sa᷇uwa too. Ma u balɔ᷇ karabun dam mɔ. Mεna u rà maa tɔmbu fεnti soo gem ka tia. U sere kà win bukurobu wiru kpI᷇iye busi yì ba wii kɛ᷇mɔn wɔllɔ. Yen sɔ᷇na ba raa wii doke Benεn balɔ᷇ tεsobun yigbε bakaru sɔɔ bù ka tɔn wɔ᷇ko tem garasa da, bèn wɔ᷇ɔ ga ǹ 20 ture, ben gia. Mohamed Sacca wi u raa gina sowa Kɔrɔkun yigbεru sɔɔ ù sere da beke FC gia wɔ᷇ɔ 2017 sɔɔ. Tire tè u nɔma doke Guinéeɔ mi, wɔ᷇ɔ yirun alkawaliwa u boùkua mi.  

Hafia Fc ye, tɔmbu nɔɔbuwa ba kà alkawali yen bwseru bɔkua sɔ᷇ɔ tee te.  

Ba balɔ᷇ tεsobu nɔɔbu ye gɔsawa yè n sɔ᷇ ba sɔɔru mɔ̀ bù tɔn wɔ᷇ko tem balɔ᷇ tεsubun yigbεrun garasa da yè ba soka  “Goniban garasa”. Tem kà tem balɔn yigbεnun goniba, bera ba rà yinnε mi.

Hafia FCgibun fotowa mini

Mohamed Saccan biru, Hafia FC ya maa kà beni alkawali bɔkua. Moise Nkounkou, Congogi,  ka Tchadenou Farid, Togogi, Manet Ousmane Sénégalgi, ka sere Koné Abdoulaye, Côte d’Ivoiregi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *