Sɔm kàson swaa sɔɔ: Porose yè ba soka “PEJ” ya tɔmbu gɔsa ya bu gobi wɛ᷇ bawere fɔɔtɔ 200

Tɔn kurɔbu ka tɔn durɔ bè ba sɔm kobu tura ma ba kùn sɔmburu mɔ ba wii dobu kua ka Porose yè ba soka “PEJ”n baruka. Porose ye ya ben gabu gɔsa ya bè gobi wɛ᷇ ben bawere fɔɔtɔ 200. Ba bè gobi yi wɛ᷇wa bù ka gobi mεro ko. Ba yen wuroru kuawa Daarin Mεεri dirɔ wɔ᷇ɔ 2018/03/22. Wì u sa᷇a porose yen wirugi durɔ wi Urbɛ᷇ AMAGBESI u bè sɔ᷇ɔwa u nεε bù kù gobi yi mεεri nde politiikirun gobi kɛ᷇ru. U ki᷇wa bù yì dendi nde mɛ̀ n weenε kpa ben sɔmburu tù ka kusiara kpa su ka sɔm sariru tabu ko Benε temɔ. Daarin Mεεru u win nuku dobu tusia gem gem ma win tii u sɔ᷇ɔsi mɛ̀ ban mεron yam waabu bu wɛ᷇rawa ka gobi yìn gari. Sina Yasakpɔɔ wì u sɔmburun gari wunanamɔ, durɔ wi Modεεsi KEREKUn nɔnibira ba wuro te kua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *