Siribun Daabaaru: Tam swãaru gbabùrun sannɔn sabaabu, siribu bu tɔmbu di wɔ̃ɔ 15.

I siribun daabaaru gario mini baadomma sere ka suru 8sen gɔɔ, saa kɔrɔkun siri dirun di ka wi Ismath ALI YERIMA.

Gisɔn daabaaru sɔɔ, tɔmbu yiruwa siribu bu di wɔ̃ɔ 15, gɔɔn sabaabu. Kɔrɔkun siri dira ta gerua mɛ̀ durɔwi NUMƆFI Misɛɛl. U sãawa fɛɛdi dɔro tamarɔ ma u mɔ wɔ̃ɔ 36. N dee mɛna maa SERO Sabin tii. Wi gbee wukowa u mɔ wɔ̃ɔ 39, u ǹ kurɔ mɔ, u ǹ maa bii mɔ.
Sàn mɛɛra wɔ̃ɔgenin siri gbiikiba bì ba toruwa kɔrɔkun siri dirɔ.
Tɔmbu yiru ye, ba ka bù mwawa tɔn gɔɔn sɔ̃.
Benɛn tem siribun woodan naasu 295 sere ka 298 ka maa 302wa nu yè gerua.

Yen Koora we

Wɔ̃ɔ 2015 gen suru 6sen sɔ̃ɔ13 wɔ̃kuru yam mun ka sãramɔ suru win sɔ̃ɔ 14, yera DITI Rose atakora temgi u ka wãa tamarɔ win tii u patanti yaburu da ka win kurɔ Kirisitini. Bii tɔn kurɔ wɔ̃ɔ 14n sakawa u mɔ. Yè DITI Rose u tam swãaru nɔra yera u ka Kirisitini yaamɔ. Sanam mɛ sɔɔra NUMƆFI Misɛɛl ka SERO Sabi yigbɛrun tɔn turo seema u kĩ u kurɔ wi tii koosi. DITI Rosen nuki kùn dore ka yè ba nun kua ma u win nuku sankunu tusia. Miya sannɔ ga torua. Tɔmba bù yaki kua maa Saato L’altercation qui a été vite u ka DITI Rose wura yɛnuɔ. NUMƆFI Misɛɛl ka SERO Sabi ba ǹ sannɔ gen deribu wure sere ba nɛɛ mɛ ba koo DITI Rose wunde wia. Yera ba da siin yɛnuɔ gbɛnun, ma ba siin gambo bɛsia ba dua ba wii gaanu so wirɔ ba go ma ba win goru sua ba kpɛ̃ɛ dɔkɔ yè ya ǹ nim mɔ sɔɔ.
Sisi bururu, ba gooru DITI Rosen goru deema dɔkɔ sɔɔ, maba SERO Sabin baranu wa Rosen yɛnuɔ, mindiya ba SERO Sabi ka NUMƆFI Misɛɛl DITI Rosen gɔɔ siee.

Sanam mɛ ba bù mwan da, ba deemawa SERO Sabi u gɔrin bàranu dokee ma NUMƆFI Misɛɛl naasu su yem mɔ.
Gisɔ bururu teni yè ba bù suunu swĩ, ba nɛɛ ba ǹ gari yi yɛ̃. SERO Sabiwa ba gbia ba gari bikia ma u nɛɛ win beese NUMƆFI Misɛɛkwa ka Rose ba sanna patantiɔ yen biruwa u gu. NUMƆFI Misɛɛl nɛɛ weesa, SERO Sabiwa u gari yi yɛ̃. N de nɔni kaminu nye nyen saka yè ba bù gari wɛ̃ra, siri kowobu ba ǹ tuba un waran na u Rose go. Ba mam wi ka tɔmben wi ba sanna u sere sariru ko.

Yam waaru

Siri kowo wì u ra ka samaa yinɛ, Mɛɛtiri Nuuru Din Bakari, win yam waaru sɔɔ, u gina gɔburu wa yè seeda diobu ba sari bè ba koo deri bù gee wa yèn kua sɔɔ. Yen biruwa u nɛɛ gaanun seeda gia sari yèn sɔ̃ɔsi mɛ̀ goowa u nun go ba kpɛ̃ dɔkɔ sɔɔ. Yè ka yèn nweenɛ sari, n mɛnna win wam sɔɔ sikan wɔllɔwa ba siri mini. Yen sɔ̃ɔ Mɛɛtiri Nuuru Dine Bakari nɛɛ bù NUMƆFI Misɛɛl ka SERO Sabi yɔ̃̀suwo.

Kanabu

Siri kowo wì u ka NUMƆFI Misɛɛl yinamɔ, Mɛɛtiru Enɔku SADARE, u gina sama kɔ̃so siara ka yam waa tè u kua. Yen biruwa u nɛɛ ka gem seeda naanɛgia sari yè sɔɔ ba koo sire bù ka siri bì ko. Seeda dio gabun banɛn wɔllɔwa ba siri. Win wam sɔɔ, yam wɔ̃kurɔwa ba siri. Domi n daa weenɛ yè ba ka Rose go yan wãa mi. Gãanu nde mɛn sariru ya ǹ ka siribu bɛɛrɛ mɔ. Yen biru Mɛɛtiri Enɔku SADARE u gɔburu wa yè ba nɛɛ win tɔnu u nɛɛ u koo Rose go ma ban sere gerua dee dee a mɛ̀ u gerusina. U nɛɛ “ba mɔ ba yɛm yĩrenu wa win tɔnun bàranɔ, ma ba kpana bù kasoo ko bù wa yɛmmɛ̀ ba wa win bàranɔ ka gɔrin wasisɔ mùn tem. Yera tam nɔrowa u koo kpɛ̃ u ka tii dɔkɔ wɔri”. U ka win gari wiru go, mɛɛtiri Enɔku SADARE u kana bù win tɔnu yɔ̃su sikan wɔllɔ. Siri kowo wì u ka SERO Sabi yinamɔn tii swaa tia yera u sĩa. Yen biruwa u siri gbàburu yawa sia sanam mɛ̀ sɔɔ ba ra tɔnu yɔ̃̀su sikan sɔ̃ɔ.

Yè Siri gbàburu ga yi

Siribun wii goberu sɔɔ, siri kowo bùkuro Mɛɛtiri ADAMU Muusa, u nɛɛ NUMƆFI Misɛɛll ka SERO Sabiwa ba DITI Rose go, ma u nɛɛ bù bè kɛnuɔ wɔ̃ɔ 15. Siribu bù kùn ka bè naawɛ̃, u bù kã sɔ̃ɔ 15 bù ka tireru mɔrisia baka yerɔ. Wɛrinu sɔɔ, ba deema tɔmben goo kùn raa da kɔ̃sa koore. Saa 2015wa ba bù kɛnuwaa, n mɛnna n SERO Sabi ka NUMƆFI Misɛɛl tiewami wɔ̃ɔ 11 gandiawɔ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *