Siribun Daabaaru : Wɔ̃ɔ 7wa ba yi tɔn goberun busikunun sabaabu

Bɔni Sa᷇asɔ᷇wa u daabaaru yè tusia

Isima Ali Yerimawa u yè yoruwa

Kɔrɔkun siri gbàburu ga yi gisɔn ataraata yeni ma ba koo DIKO Muusa kɛnɛwa wɔ̃ɔ 7 n saka. U mɔwa wɔ̃ɔ 24, u ǹ kurɔ un sere bii ma u ka wãa naabisɔ, kɔrɔkun tem bɔnu piibu itase sɔɔ. Siri gbàburu ga wii sie mɛ̀ u kĩa ù IMƆRU Iburaima go, kafe dɔroo wɔɔ bera tia ye sɔɔ.

Siribu yirusewa mi wɔ̃ɔ geni sɔɔ kɔrɔkun siri dirɔ.

Yèn koora

Garin tokereke sɔɔ, asibiti sɔ̃nu wɔ̃ɔ 2015n suru 4sen sɔ̃ɔ 11 Gɛman wɔɔ beraɔ, nɔɔsina sarirun sabaabu, DIKO Muusa ka IMƆRU Iburaima ba sikirina. Yèn sɔ̃ɔ ba wii nɛɛ bii seege, DIKO Muusa u dɔɔna ka mɔru. Yam mi, goo kùn maa dokee u koo raa wurama u IMƆRU Iburaima samma di. Adãra u wii sɔ̃sira win biruɔ. Tɔmbè ba wãa yam mi bera ba IMƆRU Iburaima faaba kua u ǹ ka gu.
Win komaatè u kuan sabaabu, ba wii mwa. Adama DIKO Muusa wura ma u Iburaima sɔ̃sira, adama u ǹ gɔ̃ru dokee ù wii go domi wia u ra nùn kafe dɔre.
Siri kowo (arankaarki) wì u ka ban mɛro yĩsiru garimɔ u DIKO Muusa bikia mba u naa gire u ka Iburaima sɔ̃sira ? Ma u wura u nɛɛ « gɔɔ, seetam kookoosa mi » mɛ̀ siri gbàburu ta koo ka wii suuru kua.

Yam waaru

Wɛ̃rinu sɔɔ, ba deema u ǹ toraru koore nde mɛ. komaatè u kuan wɔllɔ, ba deema gɔ̃ru kĩra u ka daa yè kua. Siri kowo (arankaarki) wì u ka ban mɛro yĩsiru garimɔ Mɛɛtiri TITO Robɛɛ u sere win yam waaru gere, u gina yawasia mɛ̀ gaanu sari yèn ka wãaru nɛ. U nɛɛ ma nweenɛwa tɔnu ù win beese kĩa. Gaani DIKO Muusa kpana u ko. U sɔ̃ɔsi ma win tɔn kɔ̃sowa. Màn kùn mɛ, mba n win adãrun sɔ̃rabu mɔ win wĩirɔ sanam mɛ̀ si tɔmbu kafe dɔremɔ ? Mɛɛtiri TITO Robɛɛn gere sɔɔ, DIKO Muusa u raa kĩa ù IMƆRU Iburaima gowa. Yèn sɔ̃na u sii sɔ̃sira. Yèni ya sãawa kɔ̃ru kĩrun gari, arankaari win wam sɔɔ.
Yen biru, u win gari siresiwa DIKO Muusan wurabu sɔɔ mɛ̀ ù daa ye kua ù ka sɔ̃ɔsi mɛ̀ gaanu kùn maa kɔmĩɛ bù ka wa mɛ̀ tora bakara u kua. Yen sɔ̃, ka yè ya koora mi kpuro, u tusia mɛ̀ siribu bu DIKO Muusa di ma u siri gbàburun bùkuro kana bù DIKO Muusa kɛnɛ wɔ̃ɔ 7n saka kpa bù win adãa te sanku ta ǹ kùn maa beruwaa.

Kanabu

Sirikowo (arankaari) wii u ka DIKO Muusa yinamɔn kanabu sɔɔ, u gina gɔburu wa yè Siri kowo (arankaarki) wì u ka ban mɛro yĩsiru gari kua u kana mi. U tusia mɛ̀ « yam wɔ̃kura dua siribu sɔɔ ». « kɔ̀sii dabirun sabaabu, na wururewa. Wooda nì na nɛni mini, tire gururu sɔɔra nu wãa nde tire kpaaru sɔɔ….na waamɔ ma sum sum mwɛrun woodawa i ka sɔmburu mɔ. Sa bɔ̃rubu biru mɔ̀ ma sa ka gere yɔ̃ramɔ ». DIKO Muusan arankaarkiwa u gerua mɛ. Yen biruwa u nɛɛ « n sãa nde gari yi yii politikira. Nweenɛwa su siriwa yè sa yɛ̃ sɔɔ, sama gusunɔ tɔnawa u koo kpɛ̃ ù siri yè goo kùn wa sɔɔ ». Nde pasitɛ wì u sãaru mɔ̀, Mɛɛtiri Anselo HUKPATĨ nɛɛ « I tii bikia mba n sɔ̃na bibeli sɔɔ Davidi u tɔnu go ù ka sɔmkowon kurɔ wa, ma u woo geen yerɔ ? Ba man nɛɛ nɛn tɔnu u win beesen gɔɔ kĩwa, wara u bɛɛ nɛɛ mɛ̀ wirɔwa tɔnun wunde ya wãa ? » U sire kam kam ma dɔkɔnugiawa wunde ya wãa. Yen biru u sɔ̃ɔsi ma ǹ kùn gɔ̃ru kĩrun gari mindi IMƆRU Iburaima sii nɛɛ bii seege. Kà yè wi u geruan wɔllɔ, Mɛɛtiri Anselo HUKPATĨ u siri gbãburun wirugi kana ù wooda guran wiru 311 mɛɛrio u ka siri. Samaa yen siina gbiika sɔ̃ɔsi mɛ̀ ba koo yɛ̃ro kɛnɛwa sɔ̃ɔ 6 ndi sere wɔ̃ɔ 2 wɔɔ. N kùn mɛ bà nùn gobi kɔsia sia. N maa sãa siri gbàburu ga dokee mɛ̀ gɔ̃ru kĩra u ka yè kua, u kanamɔ bù ka wooda wii ten siina yiruse ka sɔmburu ko, mì ba nɛɛ ba koo yɛ̃ro kɛnɛwa wɔ̃ɔ 5 n kùn mɛ bù nùn gobi kɔsia sia. U ka wiru go, u kana siri gbàburu tù wooda wii te ka sɔmburu koowo sirbu bù ka wɛ̃ra.

Yè siri gbàburu ga yi

Siribun wii goberu sɔɔ, Liɔnɛlu DOSU NUATĨ, siri gbàburun wiirugii win arankaari beesebu, Mɛɛtiri DOSA AFOSE Aalɛni, Mɛɛtiri BANI DEMMƆ Allu, Mɛɛtiri BÒSƐRƐNU E. Faransisi ka maa sere AKODOSI Rìsaan nɔni biru, u tusia mɛ siribu bu DIKO Muusa di tɔn goberun kookoosun swaa sɔɔ. Yen sɔ̃ɔ, siribun wooda wiru 2, yen naasu 295 ndi sere ka 298 ka maa sere 302 nia nu wii swaa gawamɔ mɛ̀ ba koo wii kɛnɛwa wɔ̃ɔ 7 kpa bù adãa tè u ka sii sɔ̃sira mi sanku. N mɛnna, saa ba nùn kɛnuwaa wɔ̃ɔ 2015 ndi, DIKO Muusa u koo wurawa sɛkɛ sɛkɛ dirɔ ù win wɔ̃ɔ 3 yè ya tie mi wiru go.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *