Wɛ᷇su dɔ᷇ɔ mwara Kalaleɔ

Wɛ᷇su dɔ᷇ɔ mɔ kεkε sɔɔ

Wɛ᷇si su dɔ᷇ɔ gabarawa sanam mɛ̀ ba sì kεkε gure ba kpa. Kεkε ye ya tura nde Tɔnu 80n saka. Atarata yeniwa yasarɔ ye ya koora wu gè ba soka Kakatεnεɔ, Kalalen tem ka᷇a bɔnu sɔɔ, yen tem ka᷇a bɔnu pibu ge ba sokumɔ Dunkasa. Adama dɔ᷇ɔ wi u kùn tonnε too, yèn sɔ᷇ wʉgibu ka baa dɔ᷇ɔ goo bè ba na Nikin isiinin di ba kookari kua ba ka dɔ᷇ɔ wi yɔ᷇rasia. Bii goowa u ka dɔ᷇ɔ dwebu mɔ̀ wɛ᷇si bɔkuɔ, yera su ka dɔ᷇ɔ gabara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *